กาแฟเขาช่อง ได้ดำเนินการรับรองตนเองตามเกณฑ์ประเมินของ IPHA

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19 ทั้งในสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากร อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการรับรองตนเอง (Self-Declaration) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง

X

FORGOT PASSWORD

Please enter your e-mail below and we will send you a new password

Send
Loading..

Register

Create
OR

Have an account? Go to

Loading..

เว็บไซต์ "เขาช่อง" มีการจัดเก็บคุ๊กกี้เมื่อคลิก "ให้ความยินยอม" หมายความว่าท่านยินยอมให้เขาช่องบันทึกทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อใช้วิเคราะห์ในการทำการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์

นโยบายความเป็นส่วนตัว