เขาช่องรสแท้กาแฟไทย ต้อนรับสมาชิกใหม่ ใช้โค้ด : NEWMEMBERKS ลดทันที 100บาท! สั่งเลย!

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข TERMS AND CONDITION

หน้าเพจนี้อันรวมไปถึงเอกสารหรือข้อความต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าเพจนี้ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแจ้งท่านให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ในการใช้บริการเว็บไซต์ KhaoshongOnlineStore มีที่อยู่เว็บไซต์ คือ www.khaoshong.com/onlinestore (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “สินค้า”) โปรดอ่าน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” นี้ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสั่งสินค้าใดๆ ก็ตาม หากท่านได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านควรจะพิมพ์สำเนาของ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ต่อไปนี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

1. บทนำ

1.1 บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด จดทะเบียนเลขที่ 0105532017599 ที่อยู่ 381 พระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 เปิดช่องทางใหม่ในการเข้าถึงผู้บริโภค เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ภายใต้ชื่อ www.khaoshong.com/onlinestore อันหมายรวมถึงธุรกิจย่อยต่างๆ ของทางบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท และพนักงาน ภายใต้บริษัทดังกล่าว เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นกรณีพิเศษ

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อโดยท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยการสั่งซื้อสินค้านั้น ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและมีข้อผูกมัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ แล้ว

1.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไข มีดังต่อไปนี้:

ก) “บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีผู้ใช้ที่ท่านต้องทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

ข) “การรับทราบคำสั่งซื้อสินค้า” หมายถึง การตอบรับจากทางเว็บไซต์ว่า ความจำนงในการสั่งซื้อสินค้าของท่านได้ผ่านการรับรู้จากทางเราแล้ว โดยจะแจ้งผ่านทางอีเมล ของท่านตามที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ค) “การละเลยหน้าที่” มีความหมายอธิบายตามข้อสัญญาที่ 10.11(ข) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ง) “วันทำการ” หมายถึง วันที่ไม่ใช่ (๑) วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ และไม่ใช่ (๒) วันหยุดราชการในประเทศไทย

จ) “การยืนยันการสั่งสินค้า” หมายถึง อีเมลจากทางเราที่ส่งถึงท่านเพื่อตอบตกลงรับการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ตามระบุในข้อสัญญาที่ 4.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ฉ) “สัญญา” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นหรือมากกว่า ของท่าน ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเรายอมรับ ตามที่ระบุในข้อสัญญาที่ 4.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ช) “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที่ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา

ซ) ”ความรับผิดชอบ” มีความหมายอธิบายไว้ในข้อสัญญาที่ 10 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ฌ) ”การสั่งซื้อสินค้า” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าที่ถูกยืนยันโดยท่านผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าจากเรา

ญ) ”ท่าน” หมายถึง ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้า

ฎ) การกล่าวถึงคำว่า “ข้อสัญญา” หมายความถึง ข้อสัญญาที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ฏ) หัวข้อ หรือหัวเรื่องต่างๆ มีไว้เพื่อความสะดวกในการค้นหาอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการแปลความหมาย หรือการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แต่อย่างใด

ฐ) คำต่างๆ ที่สื่อความเป็นคำเอกพจน์อาจหมายรวมเป็นความหมายพหูพจน์ด้วย เช่นเดียวกันกับ คำต่างๆ ที่สื่อถึงเพศอาจหมายรวมถึงทุกๆ เพศ รวมทั้งการอ้างอิงถึงบุคคล อาจหมายรวมถึง บุคคลคนเดียว, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

ฑ) การกล่าวถึงคำว่า “รวมถึง” หรือ “ประกอบด้วย” หรือคำใดๆ ที่สื่อความหมายในทางเดียวกัน อาจมีความหมายกว้างกว่าข้อความที่ปรากฏ

1.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ 3 นำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ในการเสนอขายสินค้า และ/หรือบริการ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

2. สถานะการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

การสั่งซื้อสินค้ากับทาง KhaoShongOnlineStore นั้น ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ โดยที่ทางเราตกลงยอมรับ

3. ผลบังคับใช้

3.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและสัญญาการซื้อสินค้ากับทางเราที่ถูกกระทำโดยท่าน เพื่อสั่งซื้อสินค้าและรับบริการจัดส่งสินค้าจากทางเรา เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา ให้ข้อมูลในการจัดส่งสินค้า หรือทำการรับสินค้า จะถือว่าทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินการระหว่างเรากับท่านนั้น มีผลและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามกฏหมายของท่าน (รวมถึง สิทธิที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์, ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ และมีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ)

3.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ที่ท่านกำหนดขึ้นมา และไม่ได้รับการยอมรับจากทางเราเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งเงื่อนไขอื่นใดก็ตามที่ท่านร่างและเสนอ หรือระบุขึ้นไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด หรือเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล หรือบอกปากเปล่า จะถูกคัดค้านและไม่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจน

3.3 ข้อกำหนดอื่นๆ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ไม่ได้กล่าวถึงใน “ข้อตกลงและเงื่อนไข” นี้ จะไม่มีผลผูกพันธ์ เว้นแต่ทางเราจะได้เซ็นตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

4. ขั้นตอนการทำสัญญา

4.1 เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า ท่านจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ตามข้อสัญญาข้อที่ 10 ก่อน และท่านจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ในหัวข้อขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า และหากท่านต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าใดๆ โปรดทำก่อนตกลงยืนยันส่งคำสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

4.2 ราคาสินค้าที่ท่านได้ทราบมาจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่มีผลใดๆ เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อแล้ว จะมีราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี) และค่าขนส่งตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนเว็บไซต์ การคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะคิดเป็นอัตราค่าเงินไทย (บาท) ตามข้อสัญญาที่ 4.11 นี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านต้องจ่ายในการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา

4.3 ท่านสามารถชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนได้ทันทีผ่านบริการบัตรเครดิต จากธนาคารที่ร่วมรายการกับทางเราโดยกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา นอกจากนี้ท่านยังสามารถชำระด้วยวิธีการอื่นที่เราแจ้งไว้บนเว็บไซต์ได้อีก แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางเราจะไม่ส่งสินค้าให้ท่านจนกว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้าทั้งหมดเต็มจำนวนแล้ว ทางเราจะตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าของท่าน แล้วจะแจ้งให้ท่านทราบผลการยืนยันการชำระเงินทางอีเมล

4.4 ในกรณีที่ท่านถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิต ของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรหรือบัญชีธนาคารนั้นๆ อย่างสมบูรณ์ และถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งนี้บัตรเครดิต และบัญชีธนาคารนั้นๆ ต้องมีวงเงินเพียงพอในการชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งกับทางเรา

4.5 ท่านต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านให้เราเพื่อการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรานั้น ล้วนเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีธนาคาร และขั้นตอนการชำระเงินต่างๆ ที่ท่านเลือกใช้เป็นทรัพย์สินของท่านเอง และมีวงเงินเพียงพอในการใช้ชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งกับเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรหรือบัญชีธนาคารที่ท่านให้เราว่าผ่านข้อกำหนดข้างต้นก่อนทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน

4.6 เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามวันที่ท่านยืนยันส่งคำสั่งซื้อนั้นๆและเป็นความรับผิดชอบของท่านในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดของเราอย่างละเอียดรอบคอบและครบถ้วน ทุกๆ ครั้ง ก่อนที่ท่านจะยืนยันส่งคำสั่งซื้อสินค้าให้กับทางเรา

4.7 คำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะมีสถานะเป็นคำขออยู่ในระบบจนกว่าจะถูกยืนยันรับคำสั่งซื้อโดยเรา ทั้งนี้ท่านยังสามารถยกเลิก คำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อของท่านยังคงอยู่ในสถานะคำขอดังกล่าวและยังไม่ได้ผ่านการยืนยันการชำระ เงินจากทางเรา

4.8 ภาพสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และยื่นคำขอเพื่อสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่ใช่ตัวคำขอเอง เราจะไม่ส่งสินค้าใดๆ ให้ท่าน จนกว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่านตามข้อสัญญาที่ 4.9 ด้านล่าง เมื่อทางเราทำการระบุว่า ได้รับคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางอีเมล หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งไว้แล้วนั้น การตอบรับนั้นๆมีผลเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ถือว่าเป็นการยืนยันยอมรับคำสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ในการตอบรับนั้นๆ ทางเราอาจจะให้หมายเลขในการสั่งซื้อสินค้า และรายละเอียดสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ทางเราขอพิจารณาสงวนสิทธิ์ไม่รับคำสั่งซื้อจากท่านในบางกรณี รวมทั้งกรณีที่สินค้าหมด ซึ่งเราอาจจะเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกันอื่นๆ ให้ท่านพิจารณา (ในบางกรณี เราอาจจะขอให้ท่านยื่นส่งคำสั่งซื้อมาให้เราอีกครั้งหนึ่ง)

4.9 สัญญาซื้อขายระหว่างเราและท่านมีผลผูกพันธ์ตามกฏหมาย และทางเราตกลงที่จะจัดส่งสินค้านั้นๆ ให้ท่าน เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน การยอมรับคำสั่งซื้อจะมีผล เมื่อทางเราทำการยอมรับคำสั่งซื้อผ่านทางอีเมล ที่ส่งให้ท่านในรูปแบบเอกสารที่เรียกว่า “การยืนยันการสั่งซื้อ” โดยมีเนื้อหาแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้ยืนยันรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว ซึ่งการยืนยันการสั่งซื้อจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อทางเราเป็นผู้ส่งให้ท่านเท่านั้น ท่านสามารถชำระเงินหลังจากได้รับใบแจ้งราคาสินค้าจากเราแล้ว โดยเราจะส่งใบแจ้งราคาสินค้าให้ท่านทันทีที่เราได้ตกลงรับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน เราขอสงวนสิทธิ์และยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และท่านมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่เราหรือท่านได้ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าก่อนที่เราจะได้ทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนั้น เราจะคืนเงินให้ท่านโดยยึดตามเงื่อนไขทางเราเป็นหลัก ในกรณีที่ท่านหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิตให้ท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อสินค้านั้นมาแล้ว

4.10 หากพบว่ามีข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อสินค้าของท่านหลังจากได้ยืนยันส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว โปรดติดต่อ [email protected] หรือ เจ้าหน้าที่ โดยทันที อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าทางเราจะสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อสินค้าตามที่ท่านแจ้งมาได้หรือไม่

4.11 เราพยายามอย่างเต็มให้แน่ใจว่าราคาที่แจ้งให้ท่านทราบนั้นถูกต้องแม่นยำ แต่กระนั้นราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อยังจะต้องถูกตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง เพราะว่านี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนการพิจารณารับคำสั่งซื้อจากท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นก่อนที่เราจะยืนยันรับคำสั่งซื้อจากท่าน ทางเราจะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบ และยืนยันกับท่านว่าท่านยังจะต้องการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ และต้องการให้เราดำเนินการต่อไปอยู่หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

4.12 สัญญาการซื้อขายสินค้าจะเกี่ยวข้องเฉพาะสินค้าที่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าใน “การยืนยันการสั่งซื้อ” แล้วเท่านั้นเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับการยืนยันใน “การยืนยันการสั่งซื้อ” ของสินค้าชิ้นนั้นๆ จากทางเรา

4.13 ข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เรา หรือเว็บไซต์ของเรา ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเท่านั้น และท่านจะต้องคอยแก้ไขให้ข้อมูลมีความทันสมัยถูกต้องอยู่เสมอ และแจ้งเราเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น2.

5. การจัดส่ง

5.1 เรามุ่งหมายอย่างยิ่งที่จะจัดส่งสินค้าถึงท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการสั่งซื้อ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สามารถกระทำตามที่ได้แจ้งไว้ได้ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ 5.5

5.2 เรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ทางเรากำหนดขึ้นเมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อ (และได้ปรับปรุงแก้ไขตามการยืนยันการสั่งซื้อ) กำหนดเวลาจัดส่งสินค้าที่เราได้แจ้งไว้นั้น เป็นเพียงแค่การคาดการเท่านั้น ทางเรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าภายในเงื่อนไขเวลาที่ได้ระบุไว้ในการสั่งซื้อ ซึ่งเรายอมรับเงื่อนไขนั้น แต่ว่าไม่สามารถรับประกันเรื่องวันจัดส่งที่แน่นอนได้

5.3 เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

5.4 เมื่อสินค้าถูกจัดส่งถึงท่านแล้ว ท่านอาจจะถูกขอให้ลงนามรับรองการส่งมอบสินค้า ท่านตกลงที่จะตรวจสอบสินค้าว่ามีความเสียหาย ชำรุด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตา ก่อนที่จะลงนามเพื่อรับสินค้า โดยท่านจำเป็นต้องเก็บใบเสร็จอย่างย่อ หรือใบเสร็จรับสินค้าที่ออกโดยทาง KhaoShongOnlineStore หรือบริษัทไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงกับทางบริษัทต่อไป

5.5 โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบางพื้นที่ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน หรือจัดส่งไปยังที่อยู่สำรองอื่นๆที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ

5.6 เราจัดส่งสินค้าในหีบห่อมาตรฐานของทางเรา ซึ่งหากท่านต้องการการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใดๆ ท่านตกลงที่จะชำระในส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา

5.7 ความเสี่ยงหรืออันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสินค้า จะถูกส่งมอบให้ท่านพร้อมกับการจัดส่ง เมื่อเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าขึ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงในสัญญาการซื้อขายโดยท่านเอง ความเสี่ยงหรืออันตรายที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกส่งมอบให้ท่านตามระยะเวลาจัดส่งเดิมที่ได้ระบุไว้ตามสัญญา โดยเมื่อความเสี่ยงหรืออันตรายนั้นๆ ได้ถูกส่งมอบให้ท่านแล้ว ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดโดยสินค้า

5.8 ท่านตกลงที่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆต่อสินค้า เมื่อทำการเปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยของมีคม หรือสิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้

5.9 ท่านจะต้องมั่นใจว่า ท่านได้รับใบเสร็จรับสินค้าที่ปลอดภัยจากทางบริษัท โดยไม่ล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ แต่เนื่องจากสาเหตุบางประการที่ทำให้ใบเสร็จส่งถึงท่านช้ากว่ากำหนด

5.10 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับสินค้าที่จัดส่งได้ด้วยตนเองหรือไม่มีผู้รับสินค้า ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทขนส่ง หรือที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอีกครั้ง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่งนั้นๆ

5.11 หากการจัดส่งมีความล่าช้าอันเนื่องมาจากท่านละเลย หรือท่านไม่ทำการรับสินค้าจากผู้จัดส่ง หรือทางไปรษณีย์ (ภายใน2 สัปดาห์หลังจากการจัดส่งครั้งแรก) ทางเราอาจจะต้องกระทำตามข้อสัญญา “ก” หรือ “ข” หรือ “ทั้ง ก และ ข” (โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่นๆ หรือ การชดเชยใดๆของทางเรา) ดังนี้

ก) เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆจากท่าน หรือ

ข) ทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้า และแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นทันที ซึ่งทางเราจะคืนเงินให้ท่านหรือบริษัทบัตรเครดิตตามจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไว้ภายใต้ข้อตกลง โดยหักค่าใช้จ่ายในการจัดการ (ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า การส่งคืนสินค้า และค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสินค้า ตามข้อสัญญาที่ 5.11 (ก) ด้านบน)

5.12 เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะรับรองว่าสินค้านั้นๆ ตรงกับความต้องการ จุดประสงค์ และความต้องการส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ ทางเราไม่รับประกันหากสินค้าไม่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของท่าน ท่านยอมรับว่าสินค้าถูกผลิตออกมาตามมาตรฐาน และไม่ได้ผลิตอออกมาเพื่อความต้องการเฉพาะทางบางประการของท่าน

6. การยกเลิก

6.1 เราอาจจะยกเลิกสัญญา หากไม่มีสินค้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีนี้ขึ้น และจะทำการคืนเงินที่ท่านได้ชำระไว้

6.2 โดยทั่วไป ทางเราจะทำการคืนเงินที่ได้รับจากท่าน ผ่านทางช่องทางเดียวกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า

7. การยกเลิกโดยลูกค้า (กรณีสินค้าไม่มีตำหนิ)หากท่านมีความต้องการที่จะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่านก่อนที่ทางเราจะทำการจัดส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางอีเมล ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากสินค้าได้ถูกทำการส่งออกไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ และสินค้าที่ท่านได้สั่งจองไว้จะถูกส่งกลับมาที่เรา ตามข้อแนะนำของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (กรุณาติดต่อมายังหมายเลขที่ระบุไว้ข้างต้น หรืออ้างอิงจากเอกสารส่งคืนที่ท่านได้รับ)

8. กรณีสินค้ามีตำหนิ

8.1 เรารับประกันว่า:

ก) สินค้าจะถูกจัดส่งในปริมาณที่ท่านได้ทำการสั่งจอง โดยไม่มีความเสียหายหรือตำหนิใดๆ และ

ข) สินค้าจะมีรายละเอียดตรงกับข้อมูลที่ทางผู้ผลิตให้มาบนเว็บไซต์ของเรา หรือบนตัวสินค้า ตามเวลาที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ

8.2 สินค้าควรจะถูกใช้ตามคำแนะนำการใช้สินค้าจากทางผู้ผลิตที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา หรือบนตัวสินค้า และเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทำตามข้อปฏิบัติการเคร่งครัดตามคำแนะนำการใช้งานดังกล่าว

8.3 เราพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม หากท่านแจ้งว่าสินค้าชำรุด เสียหาย อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดส่ง ทางเรายินดีที่จะรับสินค้าคืนตามสภาพที่เราจะนำมาตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ แต่ทว่าเพื่อสุขอนามัยที่ดี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

8.4 ในกรณีที่ทางเราจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับสินค้าที่มีตำหนิ ทางเราอาจจะต้องการความร่วมมือจากท่าน หรือแจ้งข้อมูลบางอย่าง ที่เกี่ยวกับตัวสินค้า รวมไปถึง:

ก) ท่านต้องระบุรายละเอียดว่าสินค้ามีความเสียหาย หรือมิตำหนิตรงส่วนไหน อย่างไร; และ

ข) ท่านต้องแจ้งเลขใบเสร็จ และข้อมูลอื่นๆ ตามที่เราต้องการ อย่างสมเหตุสมผล

8.5 หากท่านต้องการให้ทางเรา เปลี่ยน สินค้าที่สามารถ เปลี่ยนได้ หรือทำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่ตรงกับสัญญา และทางเราพบว่าสินค้ามีลักษณะ:

ก) ถูกเปิดใช้แล้ว, ถูกใช้อย่างผิดวิธี, ถูกทำให้เสียหาย หรือถูกทิ้งละเลย, ได้รับการดูแลอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ,ถูกใช้อย่างประมาท, เสียหาย หรือมีสภาพผิดปกติ; หรือ

ข) มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือมีความเสียหายอันเกิดมาจากการพยายามที่จะปรับเปลี่ยน; หรือ

ค) ถูกกระทำ หรือผ่านการใช้งานที่ไม่ตรงตามข้อปฏิบัติจากทางผู้ผลิตที่ให้มาของสินค้านั้นๆ; หรือ

ง) ในกรณีที่เกิดการฉีกขาด และเหตุชำรุดที่เกิดจากการแกะบรรจุภัณฑ์ หลังจากที่ทางเราได้ทำการจัดส่งสินค้าไปแล้ว

ทางเราอาจจะไตร่ตรอง และตัดสินใจที่จะไม่รับเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินให้ท่าน และหรือท่านอาจจะต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าบริการต่างๆตามสมควร กับมาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าปรับ ผ่านทางบัตรเครดิตหรือตามรายละเอียดการชำระเงินที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายค่าเสียหาย การชำรุด การปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

9. รหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) และ คะแนนสะสม (KhaoShong Points)

9.1 ท่านสามารถใช้คูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) และ คะแนนสะสม (KhaoShong Points) สำหรับการแลกซื้อและชำระเงินค่าสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) จะถูกระบุอยู่ในข้อสัญญาที่ 9.7 และสำหรับคะแนนสะสม (KhaoShong Points) จะอยู่ในข้อสัญญาที่ 9.8

9.2 หากต้องการแลกคะแนนสะสม ในบัญชีผู้ใช้ หรือตรวจสอบยอดคะแนนสะสมคงเหลือของท่าน กรุณาเข้าไปที่ “ประวัติคะแนนสะสม” (Reward Points History) บนเว็บไซต์ของเรา

9.3 ทางเราอาจจะส่งรหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) ให้ท่านผ่านทางอีเมล ทางเราจะไม่รับผิดชอบกับข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นกับที่อยู่อีเมลของผู้รับรหัสคูปองส่วนลด

9.4 หากท่านมีรหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) ใดๆ ที่สามารถใช้ได้โดยผู้อื่นนอกจากกตัวท่านเอง ท่านสามารถโอนสิทธิ์ในการใช้บัตรต่างๆเหล่านั้นของท่านให้ผู้อื่นได้

9.5 ในกรณีที่เกิดการปลอมแปลงรหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) หรือความพยายามใดๆ ที่เป็นการหลอกลวง หรือแนวโน้มของการกระทำต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย อันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) หรือการแลกคืนคะแนนสะสม (KhaoShong Points)บนเว็บไซต์ ทางเราจำเป็นจะต้องปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน และ/หรือ กำหนดช่องทางการชำระเงินอื่นให้กับท่าน

9.6 ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การถูกขโมย หรือการได้มาซึ่งรหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) หรือคะแนนสะสม (KhaoShong Points) แบบผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

9.7 เงื่อนไขการใช้ รหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code)

ก) ในบางกรณี ทางเราอาจจะออกรหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) ซึ่งสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ของเรา โดยทางเราจะส่งไปถึงท่านผ่านทางอีเมล รหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) นั้นสามารถใช้เป็นส่วนลดสินค้าบน เว็บไซต์ของเราเท่านั้น

ข) รหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) จะมีอายุการใช้งานภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในตัวรหัสคูปองเท่านั้นท่านสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละรหัสคูปองส่วนลดนั้น ทั้งนี้รหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) อาจจะไม่สามารถใช้กับสินค้าบางสินค้าได้ โดยจะใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมคูปองส่วนลดเท่านั้น

ค) รหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) ใน 1 รหัส สามารถใช้เป็นส่วนลดสินค้าได้ต่อ 1 บิลเท่านั้น (1 รหัส / 1 บิล)

ง) หากท่านทำการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาน้อยกว่ามูลค่ารหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) ทางเราจะไม่มีการคืนเงินหรือมูลค่าส่วนลดที่เหลือให้กับท่าน

จ) รหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) ไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้

ฉ) หากมูลค่ารหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) ไม่เพียงพอสำหรับการสั่งสินค้าที่ท่านต้องการ ท่านสามารถชำระมูลค่าส่วนต่างผ่านทางวิธีการชำระเงินอื่นๆ ได้

9.8 เงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสม (KhaoShong Points)

ก) ท่านสามารถนำคะแนนสะสม (KhaoShong Points) แลกซื้อรหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) เพื่อใช้เป็นส่วนลดบนเว็บไซต์ของเราได้ด้วยตัวท่านเอง หรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าท่านอื่นๆ โดยการใช้คะแนนสะสม(KhaoShong Points) ซื้อในเมนู “Reward Point” ซึ่งรหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) ดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ท่านทางอีเมล

ข) รหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) ต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ด้วยเงินสด ท่านสามารถแลกซื้อรหัสคูปองส่วนลด(Gift Voucher Code) ต่างๆ ได้ โดยใช้คะแนนสะสม (LionShop Points) ซื้อที่เมนู “Reward Point” เท่านั้น

ค) คะแนนสะสม (KhaoShong Points) ไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้

ง) ท่านสามารถทำการยกเลิกการแลกซื้อรหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) ได้ โดยติดต่อเราในเวลาทำการ หรือผ่านทางอีเมลได้ตลอดเวลาก่อนที่รหัสคูปองส่วนลด (Gift Voucher Code) นั้นๆ จะถูกใช้ ซึ่งรหัสคูปองส่วนลด(Gift Voucher Code) นั้นๆ จะถือว่าถูกใช้ไปแล้ว ต่อเมื่อได้ถูกใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าเมื่อมีการสั่งสินค้า

จ) คะแนนสะสม (KhaoShong Points) สามารถใช้แลกสินค้าที่ “Reward Point” เท่านั้น โดยท่านจะต้องมีคะแนนสะสม(KhaoShong Points) เพียงพอสำหรับการแลกซื้อสินค้าที่ท่านต้องการเท่านั้น โดยท่านไม่สามารถชำระมูลค่าส่วนต่างผ่านทางวิธีการชำระเงินอื่นๆ ได้

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อสัญญาที่ 10 นี้ มีอำนาจในการพิจารณาเหนือวรรคอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นแนวทางในข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทางเราทั้งหมด รวมทั้งการชดเชยโดยเป็นพิเศษและการชดเชยทั้งหมดที่ท่านจะได้รับ สำหรับ:

ก) การกระทำการ หรือการไม่กระทำการ การกระทำการโดยเจตนา หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือของสัญญา หรือของเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น) หรือ

ข) หรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือบรรรจุรวมเข้า หรือเป็นการกระทำการใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

11. การรับประกัน และการจัดการข้อร้องเรียน

11.1 ทางเราจะทำตามข้อบังคับต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วยทักษะความเป็นเหตุเป็นผลและความใส่ใจ

11.2 ทางเราให้ความใส่ใจเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก ท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกเวลา ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อสัญญาที่ 1.1 ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทางเราจะพยายามที่จะระบุปัญหาของท่านอย่างรวดเร็วที่สุด และทางเราจะพยายามติดต่อท่านเพื่อขอรายละเอียดต่างๆ หรือคำติชมเพิ่มเติม ในกรณีการรับประกันสินค้า ผู้ผลิตสินค้ามักจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง และนั่นอาจจะทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวนานขึ้น

11.3 ในกรณีที่ท่านทำการร้องเรียน มันจะช่วยเราได้มาก หากท่านสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการจะร้องเรียนได้อย่างชัดเจน หรือถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ (ถ้ามี) กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการสั่งสินค้า หรืออย่างน้อยที่สุดรหัสการสั่งซื้อสินค้าที่เราได้ให้ไว้กับท่านในการยืนยันการสั่งซื้อ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเราภายใน 5 วันทำการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากในบางกรณี (เป็นส่วนน้อย) อีเมลของท่านอาจจะเข้าไปอยู่ในกล่องอีเมลขยะของทางเราและไม่สามารถส่งมาถึงเราได้ หรือในทางกลับกัน การตอบกลับจากเราอาจจะส่งไปไม่ถึงท่าน

12. การป้องกันข้อมูลโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

13 สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย) ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืน, การขัดขวาง, หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานด้านสัญญา อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ หรือการโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ