เขาช่องรสแท้กาแฟไทย ต้อนรับสมาชิกใหม่ ใช้โค้ด : NEWMEMBERKS ลดทันที 100บาท! สั่งเลย!
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

          บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 กัด ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว ซึ่งหมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทุกคนในองค์กร ยังมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินการต่าง ๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร