ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคเงิน 2,000,000 บาท โครงการ "ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" สมทบเข้า “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”

กาแฟเขาช่อง ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาค โครงการ "ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" สมทบเข้า “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”  จำนวนเงิน 2,000,000 บาท และผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง 3IN1 จำนวน 1,000 ลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ

X

FORGOT PASSWORD

Please enter your e-mail below and we will send you a new password

Send
Loading..

Register

Create
OR

Have an account? Go to

Loading..